People

From cslt Wiki
Revision as of 07:49, 9 February 2015 by Cslt (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Faculty

Dong Wang [homepage][Resume (Chinse)(English) ] [ Pictures ]

Students

Chao Liu

Engineers

Zhiyong Zhang (leader of the speech processing team)

Rong Liu (group assistant, leader of the text processing team)

Xuewei Zhang (group assistant)

Mengyuan Zhao

Xiaoxi Wang

Tianyi Luo


Intern students

Shi Yin: Chongqing Post U.

Chao Xing: Beijing Jiaotong University

Yiye Lin: Beijing Institute of Technology

Bin Yuan: BUPT

Dongxu Zhang: BUPT

Xiangyu Zeng: BUPT

Mian Wang: BUPT

Collaborative students

Jun Wang: CSLT, VPR group

Fanhu Bie: CSLT, VPR group

Lantian Li: CSLT, VPR group

Askar Rouz: CSLT, VPR group


Collaborative researchers

Javier Tejedor, University of Madrid, Spain

Nick Evance, EURECOM, France

Simon King, University of Edinburgh, UK

Ravi Vipperla, Nuance, UK

Guozhen Zhao, Chinese Academy


Collaborative engineers

Xinkai Du, Huilan

Bo Hu, Puqiang


Allumi

Xi Ma: Beijing Post U.

Xizi Ouyang : Kuang yuan

Mahpirat: Xinjiang U.

Zulhumar, Xinjiang U.

Jun Qi, U. Washington

Hussein: Xinjiang U.

Fuhe Li: Petro Univ. Tsingdao

Tanche Li: CS, Tsinghua Univ.

Xuesheng Li: Petro Univ. Tsingdao

Xiangtao Meng: Chongqing Post U.

Xue Chen, Huilan

Zhao Fang, Huilan

Huabo Xie, Puqiang