People

From cslt Wiki
Revision as of 04:07, 3 June 2014 by Cslt (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Faculty

Dong Wang [Resume (Chinse)(English) ] [ Pictures ]

Students

Chao Liu

Engineers

Zhiyong Zhang

Mengyuan Zhao

Xiaoxi Wang

Intern students


Rong Liu: Petro Univ. Tsingdao

Shi Yin: Chongqing Post U.

Xi Ma: Beijing Post U.

Xuewei Zhang: Shenyang Construction U.

Chao Xing: Beijing Industry University

Collaborative students

Jun Wang: CSLT, Speaker ID group

Fanhu Bie: CSLT, Speaker ID group


Collaborative researchers

Javier Tejedor, University of Madrid, Spain

Nick Evance, EURECOM, France

Simon King, University of Edinburgh, UK

Ravi Vipperla, Nuance, UK

Guozhen Zhao, Chinese Academy


Collaborative engineers

Xue Chen, Huilan

Zhao Fang, Huilan


Allumi

Xizi Ouyang : Kuang yuan

Mahpirat: Xinjiang U.

Zulhumar, Xinjiang U.

Jun Qi, U. Washington

Hussein: Xinjiang U.

Fuhe Li: Petro Univ. Tsingdao

Tanche Li: CS, Tsinghua Univ.

Xuesheng Li: Petro Univ. Tsingdao

Xiangtao Meng: Chongqing Post U.