People

From cslt Wiki
Revision as of 04:17, 20 February 2014 by Cslt (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Faculty

Dong Wang [Resume (Chinse)(English) ] [ Pictures ]

Students

Chao Liu

Engineers

Zhiyong Zhang

Mengyuan Zhao

Xiaoxi Wang


Intern students

Rong Liu: Petro Univ. Tsingdao

Xuesheng Li: Petro Univ. Tsingdao

Fuhe Li: Petro Univ. TsingdaoCollaborative students

Jun Wang: CSLT, Speaker ID group

Fanhu Bie: CSLT, Speaker ID group

Tanche Li: CS, Tsinghua Univ.


Collaborative researchers

Javier Tejedor, University of Madrid, Spain

Nick Evance, EURECOM, France

Simon King, University of Edinburgh, UK

Ravi Vipperla, Nuance, UK

Guozhen Zhao, Chinese Academy

Collaborative engineers

Xue Chen, Huilan

Zhao Fang, Huilan


Allumi

Xizi Ouyang : Kuang yuan

Mahpirat: Xinjiang U.

Zulhumar, Xinjiang U.

Jun Qi, U. Washington

Hussein: Xinjiang U.