Cslt-member-visitors

From cslt Wiki
Revision as of 01:59, 2 December 2016 by Lilt (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Professionals

Maoning Wang (王卯宁)

200px

 • Centeral Fiance and Economic University
 • 2016.9-
 • Finance processing


Caixia Wang (王彩霞)

200px

 • University of diplomatic
 • 2016.9-
 • Finance processing


Yang Feng (冯洋)

Fengyang.jpg

 • 2016.6.21-
 • Huilan Ltd
 • language processing


Engineers

Yuxin Zhang (张雨心)

200px

 • Haixia research center
 • 2016.10 -
 • Finance processing


Students

Jiyuan Zhang (张记袁)

Zhangjiyuan.png

Jingyi Lin(林婧伊)

JinyiLin photo.jpg

Ziwei Bai (白子薇)

Ziwei Bai.jpg

Ying Shi (石颖)

Ying shi.jpg

Aodong Li (李傲冬)

200px

Yixiang Chen (陈怿翔)

Chenyx.jpg

Shiyue Zhang(张诗悦)

Zhang Shiyue.jpg

Andy Zhang(张安迪)

200px

Hang Luo (罗航)

罗航.png

Bin Fu (符宾)

Fubin.jpg

 • Dalian Haishi
 • 2016.10-
 • Speech processing

Li Gu (古丽)

200px

 • Xingjiang U.
 • 2016.11-
 • Translation


Yanqing Wang(王延清)

Wyq photo.jpeg

Peilun Xiao(肖培伦)

200px

Intern

Yang Wei (魏扬)

Weiy photo.jpg

 • 2016.10 -
 • Speech processing