2019-11-25

From cslt Wiki
Revision as of 10:56, 24 November 2019 by Liuzhixin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Wenqiang Du
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu
  • Prepare data for pronunciation
  • To run the first stage of pronunciation