ASR Status Report 2017-11-20

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
Date People Last Week This Week
2017.11.20


Xiaofei Kang
Miao Zhang
Yanqing Wang
Ying Shi
  • voice-printer
    • re-write the code from Mengyuan (output spectrum)
  • finish this work make a simple demo
Yixiang Chen
Lantian Li
Zhiyuan Tang