2019-03-13

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
People Last Week This Week Task Tracking (DeadLine)
Yibo Liu
Xiuqi Jiang
Jiayao Wu
Zhaodi Qi
Jiawei Yu
Yunqi Cai
Dan He
Yang Zhang
Wenwei Dong
Xueyi Wang
  • baseline finished
  • read papers about BOCPD
  • modify BOCPD code to fit signal audio