Cslt-member-visitors

From cslt Wiki
Revision as of 11:51, 3 July 2017 by Tanghui (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Professionals

Engineers

Yuxin Zhang (张雨心)

Zyx.jpg

Students

Jiyuan Zhang (张记袁)

Zhangjiyuan.png

Ying Shi (石颖)

Ying shi.jpg


Yixiang Chen (陈怿翔)

Chenyx.jpg

Shiyue Zhang(张诗悦)

Zhang Shiyue.jpgYang Wei (魏扬)

Weiy photo.jpg

Yanqing Wang(王延清)

Wyq photo.jpeg

Yaodong Wang (王耀东)

Wangyd.jpg

Tongzheng Ren (任桐正)

IcCardPicture.do2.jpeg

Shipan Ren (任师攀)

Rsp.jpg

Miao Zhang (张淼)

Zhangmiao.JPG