ASR work Schedule

From cslt Wiki
Revision as of 06:13, 20 June 2016 by Zhangzy (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Speech Processing Team Schedule

Members

Former Members

  • Chao Liu: ChangTing Technology
  • Xiangtao Meng: China Construction Bank
  • Shi Yin: HuaWei
  • Yiye Lin: University of Southern California
  • Sheng Su: Student of Beijing University of Posts and Telecommunications
  • Xuewei Zhang: Baidu Inc.


Current Members

  • Zhiyuan Tang
  • Mengyuan Zhao
  • Xiangyu Zeng
  • Zhiyong Zhang

Work Process

Jingyi Lin