2020-11-23

From cslt Wiki
Revision as of 13:01, 22 November 2020 by Lilt (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
  • Complete CNC paper.
  • Complete ASVspoofing lecture.
  • Write d-PLDA paper.
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiao Han
Yang Zhang
Di Wang
Tiankai Zhi
Huayi Yan