Difference between revisions of "2020-11-16"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai ||...”为内容创建页面)
 
Line 6: Line 6:
 
|Dong Wang
 
|Dong Wang
 
||  
 
||  
*
+
* Book check
 
||
 
||
*
+
* Book check
 
||
 
||
 
*   
 
*   

Revision as of 23:27, 15 November 2020

People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
  • Book check
  • Book check
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiao Han
Yang Zhang
Di Wang
Tiankai Zhi
Huayi Yan