2020-11-09

From cslt Wiki
Revision as of 12:53, 8 November 2020 by Lilt (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
  • Prepare basic models for f-DNF.
  • Go on f-DNF.
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiao Han
Yang Zhang
Di Wang
Tiankai Zhi
Huayi Yan