2020-10-19

From cslt Wiki
Revision as of 23:24, 18 October 2020 by Kangjiawen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
  • Learn GMM-UBM & revise the code.
  • Multi-con paper.
  • Finish DNF trainging part.
Ruiqi Liu
Jiao Han