2020-09-28

From cslt Wiki
Revision as of 23:43, 27 September 2020 by Liuruiqi (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
  • Formulate the factorization theory
  • Factorization paper delayed
  • Complete the factorization paper
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Haoran Sun
  • some extra experiments
  • continue
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
  • multi-genre paper experiments
  • Revise multi-genre paper
Jiao Han