Difference between revisions of "2020-09-28"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai...”为内容创建页面)
 
Line 6: Line 6:
 
|Dong Wang
 
|Dong Wang
 
||  
 
||  
*  
+
* Formulate the factorization theory
 +
* Factorization paper delayed
 
||
 
||
*  
+
* Complete the factorization paper
 
||
 
||
 
*   
 
*   

Revision as of 23:38, 27 September 2020

People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
  • Formulate the factorization theory
  • Factorization paper delayed
  • Complete the factorization paper
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Jiao Han