Difference between revisions of "2020-09-21"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
Line 6: Line 6:
 
|Dong Wang
 
|Dong Wang
 
||  
 
||  
*  
+
* Finish the first draft for the factorization paper
 
||
 
||
*  
+
* Refine the multi-genre paper and factorization paper
 
||
 
||
 
*   
 
*   

Revision as of 00:43, 21 September 2020

People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
  • Finish the first draft for the factorization paper
  • Refine the multi-genre paper and factorization paper
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Jiao Han