2020-06-15

From cslt Wiki
Revision as of 12:45, 14 June 2020 by Lilt (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
  • i-vector, DNF, NDA, CNDA, NJFA.
  • Enroll-test mismatch.
  • Response letter to TASLP.
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu
Haolin Chen