2020-05-25

From cslt Wiki
Revision as of 14:03, 24 May 2020 by Kangjiawen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
  • Organize meta-learning code
  • Check cn2
  • Prepare shared PPT
  • Prepare cross-channel and near-far data.
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu
Haolin Chen