2020-05-11

From cslt Wiki
Revision as of 15:31, 10 May 2020 by Lilt (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
  • More study on LDA, PLDA and NDA.
  • INTERSPEECH paper.
  • INTERSPEECH paper.
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu
Haolin Chen