2020-05-04

From cslt Wiki
Revision as of 12:48, 5 May 2020 by Lilt (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
  • SRE chapter of Speech book.
  • Write 'shui mu' application
  • Write INTERSPEECH paper.
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu
Haolin Chen