Difference between revisions of "2020-05-04"

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai ||...”为内容创建页面)
 
Line 71: Line 71:
 
|Yue Fan
 
|Yue Fan
 
||  
 
||  
*
 
 
*  
 
*  
 
||
 
||

Revision as of 11:45, 5 May 2020

People This Week Next Week Task Tracking (DeadLine)
Dong Wang
Yunqi Cai
Zhiyuan Tang
Lantian Li
Ying Shi
Haoran Sun
Yue Fan
Jiawen Kang
Ruiqi Liu
Sitong Cheng
Zhixin Liu
Haolin Chen