ASR-finance-people

From cslt Wiki
Jump to: navigation, search

Team member

Yang Wang (Leader)

Yuxin Zhang (Visiting Engineer)

Yaodong Wang (Intern)

Tongzheng Ren (Intern)

Former people

Wang Maoning

Wang Caixia

Liu Rong

Wang Jun

Ma Xi